ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ให้มีมาตรฐานและถูกตามหลักสากลต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ให้มีมาตรฐานและถูกตามหลักสากลต้องทำอย่างไร

ระบบผลิตน้ำประปา

การทำระบบผลิตน้ำประปา ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ทุกขั้นตอนจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดปลอดภัยไม่มีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนสามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างมั่นใจ การติดตั้งระบบผลิตน้ำประปามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ครัวเรือนนำน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค ภาคเกษตรมีน้ำไว้ใช้เพื่อรดพืชผักผลไม้ให้เจริญเติบโต ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้น้ำในกระบวนการผลิต การทำระบบประปาหมู่บ้านยังเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลจากการประปาส่วนภูมิภาคด้วย

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบผลิตน้ำประปา Water Treatment System คือ ระบบที่นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง รวมถึงน้ำบาดาล เป็นต้น โดยนำน้ำดิบปริมาณที่ต้องการมาแปรสภาพผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ใสสะอาดปลอดภัย หลังจากนั้นจึงแจกจ่ายให้กับบ้านเรือน ประชาชน ใช้ในภาคการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นลำดับต่อไป โครงสร้างของระบบผลิตน้ำประปา ประกอบไปด้วย ระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำ ระบบผลิตน้ำประปาต้องมีขนาดที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำหรือรองรับปริมาณการใช้น้ำสูงสุดต่อวันได้

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐาน ทำอย่างไร

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐาน ทำอย่างไร

ระบบน้ำประปาจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาด ปลอดภัย ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ให้ได้มาตรฐาน อ้างอิงจากการบริหารระบบประปาส่วนภูมิภาคโดยหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.คัดเลือกแหล่งน้ำดิบ

ขั้นตอนแรกคือการจัดหาและคัดเลือกแหล่งน้ำดิบซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม น้ำผิวดินต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 1-4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน หรืออย่างน้อยคุณภาพในเบื้องต้นทางกายภาพเหมาะที่จะไปผลิตน้ำประปาได้  สำหรับน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและกี่ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

2.ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบขั้นต้น

เมื่อคัดเลือกแหล่งน้ำดิบที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบขั้นต้น น้ำดิบไหลผ่านทุนกันขยะ ไหลผ่านทั้งตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน ป้องกันวัชพืช ตะไคร่น้ำ ฯลฯ

3.เติมสารเคมี

ระบบการผลิตน้ำประปาขั้นตอนต่อมาคือ เติมสารเคมี น้ำดิบที่ถูกกำจัดสิ่งปนเปื้อนในเบื้องต้นออกไปแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาจะยังมีสารแขวนลอยขนาดเล็กปะปนอยู่ต้องเติมสารเคมีเพื่อกำจัดออก อาจเติมด่างทับทิมและมีการเติมปูนขาวลงไปเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดและด่างและทำให้เกิดการตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นเติมสารส้ม เติมโพลิเมอร์ เร่งตะกอนให้จับตัวขนาดใหญ่เพื่อเร่งการตกตะกอนที่เร็วขึ้น

4.การตกตะกอน

น้ำดิบที่เติมสารเคมีแล้วถูกส่งไปยังถังตกตะกอน ผ่าน Tri-Dent ตะกอนลงสู่ก้นถัง น้ำใสอยู่ชั้นบนไหลล้นเข้าสู่รางรับน้ำไปยังถังกรองเป็นลำดับต่อไป สำหรับตะกอนที่มีจำนวนมาก จะถูกระบายไปยังระบบกำจัดตะกอน ตะกอนจะถูกรีดและนำไปกำจัดทิ้ง  

5.กระบวนการกรอง

น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วแม้จะมีความใสสะอาดขึ้นแต่ยังมีสารแขวนลอยขนาดเล็กมากๆ ปะปนอยู่ วิธีการกำจัดคือการกรองเร็วด้วยการใช้สารกรอง คือ ทราย ช่วยดักจับสารแขวนลอยขนาดเล็กไว้ที่ผิวหน้าและในชั้นของสารกรองน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองมาแล้วซึ่งมีความขุ่นไม่เกิน 1 NTU

6.จำกัดเชื้อโรค

ขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคเป็นกระบวนการสุดท้ายของระบบผลิตน้ำประปา ในระบบจ่ายน้ำประปาจะมีการเติมคลอลีนลงไปในน้ำปริมาณที่เหมาะสม โดยเติมลงไปในปริมาณที่เพียงพอใส่ลงไปในถังเก็บน้ำใส และเส้นท่อในระหว่างขนส่งน้ำประปาทำให้น้ำประปามีความใสสะอาดปลอดภัยเหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ที่ไหนดี

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ที่ไหนดี

ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาอย่างไรให้ได้มาตรฐาน แนะนำใช้บริการ Mitwater ให้บริการทำระบบน้ำครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำ Softener ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบน้ำ RO, DI ระบบกรองน้ำบาดาล ระบบน้ำประปา รับทำระบบน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีวิศวกรดูแลตั้งแต่ต้น สำรวจหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ ออกแบบระบบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ราคาเป็นมิตร รวมไปถึงบริการหลังการขายมีความเป็นมืออาชีพ 100%

บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถูกต้องตามมาตรฐานของน้ำประปา โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"
ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา