ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิตรนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร ดูแล และบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัย จนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
✓ วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓ ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
✓ บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับติดตั้งระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิครนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พัก
อาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
✓  บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตรเพราะมีโรงงานผลิต ประกอบเอง
✓  สำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา
ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิครนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พัก
อาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
✓  บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร
รับติดตั้งระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตรเพราะมีโรงงานผลิต ประกอบเอง
✓  สำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา
ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิครนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พัก
อาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
✓  บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร
รับติดตั้งระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตรเพราะมีโรงงานผลิต ประกอบเอง
✓  สำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา
ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิครนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พัก
อาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
✓  บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับทำระบบน้ำประปาแบบครบวงจร
รับติดตั้งระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัยจนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

✓  วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
✓  ราคาเป็นมิตรเพราะมีโรงงานผลิต ประกอบเอง
✓  สำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา
ติดตั้งระบบน้ำ แบบครบวงจร

บริษัท มิตร นิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ ในนาม “มิตร วอเตอร์”  ก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นว่าเราจะเป็นผู้นำทางด้านระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผนวกกับบุคคลากรที่มีความรู้ วิศวกรที่มีความชำนาญ ร่วมกันออกแบบ พัฒนาสินค้า และบริการที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด โดยยึดหลักการเข้าใจผู้บริโภคและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้รู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อนคู่คิด ดังแนวคิดที่ว่า “มิตร วอเตอร์ เพื่อนของน้ำเพื่อนของคุณ”

ระบบน้ำประปาแบบครบวงจร

มิตร วอเตอร์ มีสินค้าและอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยจุดเด่น คือ การได้ร่วมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทระบบบำบัดน้ำระดับโลกทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย จึงทำให้การออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำดี ระบบบัดบำน้ำเสีย ของมิตรวอเตอร์ ได้คุณภาพของน้ำตามมาตรฐาน และถูกหลักวิศวกรรมในระบบสากล

ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการระบบน้ำให้กับลูกค้าได้หลากหลายอุตสาหกรรม ที่อาจมีความต้องการคุณภาพ รูปแบบการติดตั้ง ชนิดอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ตามประเภทธุรกิจนั้น ๆ ประกอบกับความรู้ความชำนาญของวิศวกร จึงทำให้ระบบน้ำที่ออกแบบและติดตั้งได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

คลิกปรึกษาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญได้แบบฟรี ๆ ที่นี่

ผู้เชี่ยวชายด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบน้ำโรงงานอุสาหกรรมขนาดเล็ก

บริษัท มิตรนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ครบวงจรดูแลและบริการลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กตามที่พักอาศัย จนถึงระบบน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม

วิศวกรมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำกว่า 20 ปี
ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิต ประกอบ เป็นของตัวเอง
บริการสำรวจหน้างานฟรี ปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รับติดตั้งระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
ติดตั้งระบบน้ำ แบบครบวงจร

บริษัท มิตร นิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ ในนาม “มิตร วอเตอร์”  ก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบ  ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นว่าเราจะเป็นผู้นำทางด้านระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกกับบุคคลากรที่มีความรู้ วิศวกรที่มีความชำนาญ ร่วมกันออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด โดยยึดหลักการเข้าใจผู้บริโภคและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้รู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อนคู่คิด ดังแนวคิดที่ว่า “มิตร วอเตอร์ เพื่อนของน้ำเพื่อนของคุณ”

ระบบน้ำประปาแบบครบวงจร
ผู้เชี่ยวชายด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

มิตร วอเตอร์ มีสินค้าและอุปกรณ์ที่หลากหลายโดยจุดเด่นคือ การได้ร่วมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทระบบบำบัดน้ำระดับโลกทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย จึงทำให้การออกแบบติดตั้งระบบน้ำดี ระบบบัดบำน้ำเสีย ของมิตรวอเตอร์ได้คุณภาพของน้ำตามมาตรฐาน และ ถูกหลักวิศวกรรมในระบบสากล

ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการระบบน้ำให้กับลูกค้าได้หลากหลายอุตสาหกรรม ที่อาจมีความต้องการคุณภาพ รูปแบบการติดตั้ง ชนิดอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ตามประเภทธุรกิจนั้น ๆ ประกอบกับความรู้ความชำนาญของวิศวกร จึงทำให้ระบบน้ำที่ออกแบบและติดตั้งได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

คลิกปรึกษาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ
ได้แบบฟรี ๆ ที่นี่

Our Services

บริการติดตั้งระบบน้ำ
ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
ติดตั้งระบบน้ำRO
บริการติดตั้งระบบน้ำ-softner
บริการติดตั้งระบบน้ำDI
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุสาหกรรม

Our Services

ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
บริการติดตั้งระบบน้ำ
ติดตั้งระบบน้ำRO
บริการติดตั้งระบบน้ำ-softner
บริการติดตั้งระบบน้ำDI
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุสาหกรรม