ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร การแบ่งประเภทอาคารและคุณภาพน้ำที่เหมาะสม

อาคารขนาดใหญ่พร้อมข้อความ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

น้ำเสียจากอาคารคืออะไร

น้ำเสียจากอาคาร คือ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคของผู้ที่อาศัยในอาคาร หรือเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคาร โดยอาจประกอบด้วย ของแข็ง สารอินทรีย์ สารจุลินทรีย์ หรือสารเคมี เช่น การซักล้าง การขับถ่าย การประกอบอาหาร เป็นต้น

ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารอันตรายที่อาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมน้ำเสียภายในอาคารไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ด้วยการทำระบบบำบัดน้ำเสียอาคารนั่นเอง

การแบ่งประเภทอาคาร

ประเภทอาคาร
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตั้งแต่ 500 ห้องนอน100 แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอนไม่ถึง 100 ห้องนอน
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตั้งแต่ 200 ห้อง60 แต่ไม่ถึง 200 ห้องไม่ถึง 60 ห้อง
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักตั้งแต่ 250 ห้อง50 แต่ไม่ถึง 250 ห้อง10 แต่ไม่ถึง 50 ห้อง
4. สถานบริการตั้งแต่ 5,000 ตรม.1,000 แต่ไม่ถึง 5,000 ตรม.
5. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายมีตั้งแต่ 30 เตียง10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง
6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการตั้งแต่ 25,000 ตรม.5,000 ไม่เกินกว่า 25,000 ตรม.
7. อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือเอกชนตั้งแต่ 55,000 ตรม.10,000 แต่ไม่ถึง 55,000 ตรม.5,000 แต่ไม่ถึง 10,000 ตรม.
8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ 25,000 ตรม.5,000 แต่ไม่ถึง 25,000 ตรม.
9. ตลาดตั้งแต่ 2,500 ตรม.1,500 แต่ไม่ถึง 2,500 ตรม.1,000 แต่ไม่ถึง 1,500 ตรม.500 แต่ไม่ถึง 1,000 ตรม.
10. ภัตตาคารและร้านอาหารตั้งแต่ 2,500 ตรม.500 แต่ไม่ถึง 2,500 ตรม.250 แต่ไม่ถึง 500 ตรม.100 แต่ไม่ถึง 250 ตรม.ไม่ถึง 100 ตรม.

คุณภาพน้ำตามประเภทอาคาร

ดัชนีคุณภาพน้ำหน่วย
1. ค่าความกรดด่าง (pH)5 – 95 – 95 – 95 – 95 – 9
2. บีโอดี (BOD)มก. / ล.ไม่เกิน 20ไม่เกิน 30ไม่เกิน 40ไม่เกิน 50ไม่เกิน 200
3. ปริมาณของแข็ง
3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended solids)
มก. / ล.ไม่เกิน 30ไม่เกิน 40ไม่เกิน 50ไม่เกิน 50ไม่เกิน 60
3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable solids)มก. / ล.ไม่เกิน 0.5ไม่เกิน 0.5ไม่เกิน 0.5ไม่เกิน 0.5
3.3 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid)มก. / ล.ไม่เกิน 500ไม่เกิน 500ไม่เกิน 500ไม่เกิน 500
4. ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)มก. / ล.ไม่เกิน 1ไม่เกิน 1ไม่เกิน 3ไม่เกิน 4
5. ไนโตรเจน (Nitorgen) ในรูป TKN มก. / ล.ไม่เกิน 35ไม่เกิน 35ไม่เกิน 40ไม่เกิน 40
6. น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)มก. / ล.ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 100
หมายเหตุ เป็นค่าที่เพิ่มปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารมี 2 แบบ คือ แบบทางกายภาพและชีวภาพ

การบำบัดทางกายภาพ

สำหรับการบำบัดน้ำเสียอาคารทางกายภาพ เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งสกปรกที่เจือปนออกจากน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียภายในอาคารสะอาดมากพอที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันใช้อุปกรณ์ในการบำบัดด้วยกันหลักๆ 2 อย่าง ได้แก่

1.ตะแกรงดักขยะ

ใช้สำหรับดักจับขยะชิ้นใหญ่ๆ ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ เช่น พลาสติก เศษไม้ เศษกระดาษ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่น้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร ซึ่งในระบบบำบัดน้ำเสียอาคารจะมีตะแกรงดักขยะ 2 แบบ คือ ตะแกรงหยาบ และตะแกรงละเอียด

2.บ่อดักไขมัน

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกไขมันไม่ให้ไหลไปปะปนกับน้ำทิ้ง ถือเป็นการช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้น ก่อนที่จะปล่อยไปยังระบบบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในบ่อดักไขมันนั้นจะประกอบไปด้วย ส่วนกักเก็บน้ำเพื่อไขมันและไขมันลอยตัว น้ำมันและไขมันที่แยกตัวออกจากน้ำเสียจะลอยขึ้นเป็นชั้นอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งเราจะต้องช้อนไขมันและน้ำมันส่วนนี้ไปทิ้ง และน้ำส่วนที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลไปที่ท่อระบายน้ำทิ้ง

การบำบัดทางชีวภาพ

สำหรับการบำบัดน้ำเสียอาคารทางชีวภาพ ปัจจุบันนี้สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

1.ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารแบบใช้อากาศ

1.1.ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge system)
เป็นวิธีการทางชีววิทยาด้วยแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน ถังเติมอากาศเป็นถังที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดมากขึ้น หลังจากนั้นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลไปที่ถังตกตะกอนเพื่อทำการแยกแบคทีเรียออกจากน้ำเสีย และระบายน้ำเสียสู่แหล่งรับน้ำ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ ดังนี้

1.1.1. ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์ : จะต้องมีถังเติมอากาศที่สามารถกวนได้และมีสลัดจ์อยู่ในถังผสม เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งถังและจำเป็นต้องมีการเวียนตะกอนจากถังตกตะกอนย้อนกลับมาที่ถังเติมอากาศ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

แบบจำลองระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์

1.1.2. ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส : จะแยกถังเติมอากาศเป็น 2 ถัง คือ ถังสัมผัสและถังย่อยสลาย โดยตะกอนที่สูบขึ้นมาจากก้นถังตกตะกอน จะถูกส่งมาเติมอากาศอีกครั้งในถังย่อยสลาย ตะกอนจะถูกส่งมาสัมผัสกับน้ำเสียในถังสัมผัส เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกส่วนน้ำกับตะกอนในถังถัดไป

แบบจำลองระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบปรับสเถียรสัมผัส

1.1.3. ระบบคลองวนเวียน : มีลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม ทำให้น้ำสามารถไหลวนเวียนตามแนวยาวของถังเติมอากาศได้ดี และยังมีรูปแบบการกวนด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศตีใต้น้ำ จนทำให้เกิดสภาวะ Anoxic Zone

แบบจำลองระบบคลองวนเวียน

1.1.4. ระบบเอสบีอาร์ : เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับอาคารที่มีน้ำเสียเป็นบางช่วง ซึ่งจำเป็นต้องมีบ่อเก็บน้ำเสียที่ทำหน้าที่เติมการอากาศ เพื่อทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และแยกสลัดจ์

แบบจำลองระบบเอสบีอาร์

1.2.ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL)
ระบบสระเติมอากาศ จะติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่มีค่าลงทุนในการก่อสร้างต่ำ สามารถกำจัดกากตะกอนและกลิ่นเหม็นต่างๆ ได้ดี เหมาะสำหรับน้ำเสียภายในอาคารที่สกปรกมากๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารระบบนี้สามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้ทั้งน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

1.3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
อาศัยธรรมชาติในการช่วยบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งสามารถแบ่งการทำงานได้ 3 แบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค บ่อแฟคคัลเททีฟ และบ่อแอโรบิค เหมาะสำหรับน้ำเสียที่มีค่าบีโอดีสูง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ำ เดินระบบง่าย แต่ต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก

2.ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารแบบไร้อากาศ

2.1.ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF)
ระบบถังกรองไร้อากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ที่ยึดกับตัวกลางที่บรรจุอยู่ภายในถัง เช่น หิน หลอดพลาสติก ฯลฯ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งที่สามารถรองรับความสกปรกของสารอินทรีย์ได้สูงมาก ๆ

แบบจำลองระบบถังกรองไร้อากาศ

2.2.ระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้สูง และมีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ำ แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียอาคารพร้อมกัน เหมาะสำหรับอาคารที่น้ำเสียมีความสกปรกสูง

บริษัทจัดการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารมืออาชีพ

สำหรับใครที่สนใจอยากทำระบบบำบัดน้ำเสียใช้ภายในอาคาร ขอแนะนำบริษัท Mittwater เป็นบริษัทให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำครบวงจร ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบน้ำแบบไหน ก็สามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างมืออาชีพ หากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย