น้ำผิวดิน คืออะไร น้ำผิวดินแบ่งอกเป็นกี่ประเภท แหล่งน้ำผิวดิน มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

_น้ำผิวดิน-คืออะไร-น้ำผิวดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท-แหล่งน้ำผิวดิน-มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

น้ำผิวดิน

ทรัพยากรน้ำ มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก เราใช้น้ำทั้งการอุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะภาคครัวเรือน ภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมต่างก็ต้องใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ เมื่อพูดถึงน้ำ เราอาจคุ้นเคยกับแหล่งน้ำผิวดินมากกว่าแหล่งน้ำอื่นๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไป วันนี้เราขออาสาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับน้ำผิวดินให้มากขึ้นเพราะบางคนอาจรู้จักเพียงแค่ผิวเผิน น้ำผิวดินคืออะไร มีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไร สาเหตุที่ทำให้เกิด แหล่งน้ำผิวดิน มีอะไรบ้างตามไปดูกันเลย


น้ำผิวดิน คืออะไร

น้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนผิวดินไม่จำเป็นต้นขุดลงไปเหมือนแหล่งน้ำบาดาล น้ำผิวดินได้แก่ น้ำในคลอง แม่น้ำ หนอง เป็นต้น น้ำผิวดินมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้ดี และยังทำให้เกิดการกัดเซาะบนพื้นผิวโลกจนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอย่างมหาศาล

ระบบประปาผิวดิน คืออะไร การผลิตน้ำประปาผิวดิน มีประโยชน์อย่างไร

น้ำผิวดินเกิดจาก ฝนที่ตกลงมา บางครั้งสภาพพื้นที่ต่างๆ อาจเกิดการกัดเซาะจนกลายเป็นแอ่ง หรือมีสภาพเป็นโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ที่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ เมื่อน้ำฝนตกลงมาเรื่อยๆ ทำให้น้ำไหลไปบนผิวดิน อาจไปรวมกันในแอ่งหรือบ่อ หรือโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ จนเกิดเป็นแหล่งน้ำผิวดินขึ้นมาในที่สุด น้ำผิวดินแน่นอนว่ายังสะอาดไม่เพียงพอ ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เลย มาตรฐานน้ำผิวดินที่ปลอดภัยจะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย

น้ำผิวดิน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ปัจจุบันมีการนำน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์หลายภาคส่วน ก่อนนำน้ำผิวดินมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคมักนำไปผ่านระบบบำบัดเพื่อความปลอดภัย น้ำผิวดินมีอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นสองประเภทคือน้ำผิวดินตามธรรมชาติและน้ำผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น

1.แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ

แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติมี มีจุดเริ่มต้นจากการที่ฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลไปตามที่ต่างๆ บริเวณที่มีน้ำไหลไปรวมกันจะมีลักษณะเป็นแอ่งหรือบ่อ น้ำผิวดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง ทะเล ฯลฯ

2.แหล่งน้ำผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น

แหล่งน้ำผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายน้ำ ฯลฯ เป็นการขุดเจาะพื้นดินจนมีลักษณะเป็นบ่อหรือ แอ่งขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่หรือตามความต้องการเพื่อกักเก็บน้ำผิวดินไว้ใช้ประโยชน์ ชาวเกษตรกรมักชุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรเพราะบางครั้งฝนฟ้าอาจไม่ตกตามฤดูกาล

สาเหตุที่ทำให้เกิด แหล่งน้ำผิวดิน มีอะไรบ้าง

  • สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่
  • การกัดเซาะของดิน หินและแร่ธาตุแต่ละชนิดในบริเวณที่น้ำไหลผ่าน
  • โครงสร้างของธรณีวิทยาแต่ละพื้นที่
  • ปริมาณของกระแสน้ำในแต่ละฤดูกาล
  • ความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลผ่าน
  • ระยะเวลาในการกัดเซาะของน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

1.ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

น้ำผิวดิน มีความสำคัญอย่างมาก ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค บางครั้งระบบปะปาอาจผลิตน้ำได้ไม่มากหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน ทำให้ต้องนำน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์แทน อีกอย่างการนำน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์นั้นง่ายกว่าการดึงเอาน้ำใต้ผิวดินหรือน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์เพราะต้องมีการขุดเจาะและต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ต้องเสียเวลาสำรวจพื้นที่ หากพื้นที่นั้นๆ ไม่มีน้ำบาดาลก็ไม่สามารถขุดเจาะได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนนำน้ำผิวดินมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคควรนำน้ำผิวดินไปผ่านระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้น้ำผิวดินที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ

2.ใช้ขับเคลื่อนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

น้ำผิวดิน มีความสำคัญอย่างมาก ใช้เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม น้ำผิวดิน สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ อาจไม่ต้องผ่านการบำบัดใดๆ ใช้รดน้ำพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามฤดูกาล บางครั้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกษตรกรมักขุดเจาะทำบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ ในส่วนภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตจะมีการนำน้ำผิวดินไปบำบัด เพื่อให้น้ำผิวดิน มีความสะอาดมากพอ สีใส ไร้กลิ่น ไร้การปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ หรือสารพิษ ต้องมั่นใจว่าน้ำผิวดินนั้นสะอาดมากพอก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่น่าพึงพอใจ

การทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ดีอย่างไร

ปัจจุบันพบว่าบางพื้นที่น้ำประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อไม่มีน้ำใช้ก็ลำบาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดินนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสะอาด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะใช้น้ำเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค การทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดินทำให้ได้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง ผู้ใช้น้ำหมดกังวล ยิ่งระบบผลิตน้ำประปาผิวดินมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ น้ำที่ได้จะสะอาดและปลอดภัยมากเท่านั้น

หากท่านใดสนใจทำระบบน้ำประปาผิวดิน แนะนำ mitrwater ที่นี่รับออกแบบ รับติดตั้ง รับทำระบบน้ำประปาผิวดินแบบครบวงจร บริการครบและจบในที่เดียว บริการท่านโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาผิวดินสำหรับจ่ายในหมู่บ้าน ชุมชน ในอาคารสูงหรือใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ระบบกรองน้ำประปาที่ใช้งานได้เลยทันที มั่นใจได้เลยทุกขั้นตอนการผลิตมีมาตรฐาน ใส่ใจทุกกระบวนการ ระบบน้ำประปาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมทรัพยากรน้ำ ก่อนออกแบบและติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดิน ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากเราได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการฟรี

บริการทำระบบกรองน้ำบาดาล

รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ทำระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่น มีสนิม ให้กับมาใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา