วิธีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment ) การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร?

วิธีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment ) การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร

บำบัดน้ำเสีย

วิธีบำบัดน้ำเสีย ทำอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน การบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ถือเป็นระบบที่สำคัญอย่างมากปัญหาน้ำเสียมักเกิดขึ้นเมื่อชุมชนมีการขยายตัวหรือการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียมีหลายประเภทอาจเกิดจากการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การทำกิจวัตรประจำวันของมนุษย์หรือเกิดจากกระบวนการผลิต น้ำเสียมีผลกระทบหลายอย่างเมื่อปล่อยออกสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติทำให้น้ำเน่าเหม็นมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

การบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็นแบบไหนบ้าง

การบำบัดน้ำเสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่การบำบัดทางกายภาพ การบำบัดทางเคมีและการบำบัดทางชีวภาพ โดยแบ่งตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ การบำบัดน้ำเสียในแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

1.การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)

การบำบัดทางกายภาพเป็นการแยกเอาสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำเสียถือเป็นวิธีแก้ปัญหาน้ำเสียในขั้นต้น ยกตัวอย่างสิ่งเจือปนในน้ำ เช่น เศษอาหาร พลาสติก ทราย กรวด น้ำมัน ไขมัน ของแข็งขนาดใหญ่ เป็นต้น การบำบัดทางกายภาพจะใช้ตะแกรงดักขยะ ถังดักทรายกรวด ถังดักตะกอน ถังดักไขมันและน้ำมันเพื่อลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ปะปนมากับน้ำ

2.การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment)

การบำบัดทางเคมีจะใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับสิ่งที่เจือปนมาในน้ำ การบำบัดทางเคมีจะใช้กับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป มีโลหะหนัก มีสารพิษปนเปื้อน มีของแข็งแขวนลอยตกตะกอนยากมาก มีน้ำมันและไขมันที่ละลายในน้ำ มีฟอสฟอรัสหรือไนโตรเจนสูง มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ถังกวนช้า ถังกวนเร็ว ถังกรอง ถังตกตะกอน ถังฆ่าเชื้อโรค

3.การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)

การบำบัดทางชีวภาพเป็นการบำบัดโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือจุลินทรีย์ในการบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สิ่งสกปรกเหล่านี้กลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชื้อทำให้จุลินทรีย์เติบโตแล้วไปย่อยสลายมลพิษในน้ำเสีย จุลินทรีย์อาจเป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือแบบใช้ออกซิเจน การบำบัดน้ำเสียที่ให้หลักการทางชีวภาพ เช่น ระบบแอกทิเวเต็ดสลัจ์ ระบบคลองวนเวียน ระบบบ่อเติมอากาศ เป็นต้น

การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร

การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนหรือน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดมลพิษทางน้ำปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ใสสะอาด ไร้สิ่งปนเปื้อนสามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหรือสามารถปล่อยน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ ไม่เกิดผลเสียต่อชุมชน ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม

วิธีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment ) มีขั้นตอนอย่างไร

1.การบำบัดน้ำเสียในขั้นแรก  

ในขั้นตอนการเตรียมการหรือ Pretreatment จะกำจัดของแข็งขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันและทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายเมื่อปล่อยเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในขั้นตอนนี้จะต้องดักด้วยตะแกรง ซึ่งมีสองประเภทได้แก่ ตะแกรงละเอียดและตะแกรงหยาบ จากนั้นจะผ่านเครื่องบดตัดเพื่อลดของแข็งให้มีขนาดเล็กลงก่อนเข้าสู่กระบวนการดักทรายกรวดและการกำจัดไขมัน น้ำมัน

2.การบำบัดน้ำเสียในขั้นที่สอง

ขั้นตอนนี้จะกำจัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ในรูปของสารละลายหรือเรียกว่าอนุภาคคอลลอยด์เป็นการบำบัดทางชีวภาพต้องอาศัยแบคทีเรียในการย่อยสลายจะมีการเลี้ยงจุลินทรีย์ในสภาวะที่ควบคุมได้ทำให้กินสารอินทรีย์ได้รวดเร็วจากนั้นแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำด้วยถังตกตะกอนและผ่านระบบฆ่าเชื้อ การบำบัดทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการได้แก่ แบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การบำบัดน้ำเสียในขั้นที่สองเป็นวิธีบําบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมยอดนิยมเพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดตรงตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด

3.การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

วิธีการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงจะกำจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก ฯลฯ ที่ไม่ได้ถูกกำจัดในขั้นตอนที่สอง การบำบัดน้ำเสียขั้นสูงอาจมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการต่างๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือต้องทันสมัย อีกทั้งบำบัดน้ำเสียขั้นสูงยังมีค่าใช้จ่ายสูงด้วย

บำบัดน้ำเสีย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภทและการบำบัดน้ำเสียมีขั้นตอนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะทำให้ทุกคนหายสงสัยเข้าใจมองเห็นภาพมากขึ้น การบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างมากน้ำเสียอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำไม่ให้มีผลกระทบเมื่อปล่อยสู่ธรรมชาติหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งอย่างมั่นใจ

รับผลิตถังตกตะกอนทุกรูปแบบ จากโรงงานผลิตโดยตรง

รับออกแบบ ผลิตถังตกตะกอน Sedimentation Tank, Clarifier Tank ผลิตเองทุกใบจากโรงงานของเราเอง ราคาเป็นมิตร โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา